Chat
1
X
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÂM TRÍ - Thông báo: Lịch thi HK2 và Thời gian nghỉ hè 2017
TIN TỨC

Thông báo: Lịch thi HK2 và Thời gian nghỉ hè 2017

Thứ sáu, 02 Jun 2017 08:32

- Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy”;

- Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” (ban hành kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thông tư số 57/2012/TT–BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, được hợp nhất bằng văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD & ĐT);

- Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của trường Cao đẳng Tâm Trí;

Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, CVHT và sinh viên các lớp trong toàn trường thực hiện kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2016 – 2017 và lịch nghỉ hè như sau:

1. KẾ HOẠCH

1.1. Kế hoạch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2016 – 2017:

- Thời gian thi: Từ ngày 12/06/2017 – 05/07/2017

- Sinh viên xem kỹ lịch thi tại đây và quy định ban hành Nội quy thi kết thúc học phần đã được gửi mail, niêm yết tại Bảng thông báo hoặc tại đây

1.2. Kế hoạch nghỉ hè:

- Thời gian nghỉ hè: từ ngày 06/07/2017 đến hết ngày 06/08/2017.

- Học kỳ I năm học 2017 - 2018 bắt đầu từ ngày 07/08/2017.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Đào tạo lên kế hoạch và tổ chức thi học kỳ đúng theo quy định.

- Các giảng viên gửi phiếu điểm quá trình của học phần do mình phụ trách về Phòng Đào tạo trước ngày 05/06/2017.

- Các giảng viên gửi đề thi về Phòng Đào tạo trước ngày 06/06/2017.

- Phòng Kế toán gửi Danh sách sinh viên còn nợ học phí về Phòng Đào tạo trước ngày 09/06/2017 để chốt Danh sách dự thi.

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn sinh viên đọc thông báo, chủ động tra cứu thông tin và thực hiện nghiêm túc các quy định về kỳ thi học kỳ.

Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các đơn vị, cá nhân, sinh viên trong toàn trường có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng nội dung thông báo./.

Đọc 836 lần

Bài viết liên quan